این برنامه در اناردونی برای دیوایس‌های iOS در دسترس است

Spotify++

Spotify++

+4

دسترسی نامحدود به جدیدترین آهنگ‌ها

Spotify

  پیش‌نمایش
  Spotify++Spotify++Spotify++Spotify++Spotify++Spotify++
  جدید چه خبره؟
  بروزرسانی به آخرین نسخه منتشر شده

  نسخه ۸.۷.۲۲

  2 ماه پیش
  توضیحات
  ×توجه:درصورتوجوداپلیکیشناسپاتیفایرویدیوایسشما،ابتداآن‌راپاککردهوسپسبهنصبایناپلیکیشناقدامنمایید.درحالحاضرایناپلیکیشنتنهابررویدیوایسهایزیرقابلنصباست:Phone7PlusiPhoneXiPhone8PlusiPhoneXSiPhoneXSMaxiPhone11ProiPhone11ProMaxiPhone12MiniiPhone12iPhone12ProiPhone12ProMaxiPhone13ProiPhone13ProMaxآندستهازکاربرانیکهعلاقه‌مندبهموسیقیوفایل‌هایصوتیهستند،بدونشکباسرویساسپاتیفایSpotifyMusicآشناییدارند.بااستفادهازایناپلیکیشنشماقادرخواهیدبودتابهآسانیبهجستجویموسیقیموردعلاقه‌یخوددرآرشیویقدرتمندوکاملبپردازیدودرصورتتمایل،آن‌هارادانلودکردهوبرایخودپلی‌لیست‌هایمختلفایجادکنید.حالبهکمکهکاسپاتیفایکهدراسپاتیفای++تعبیهشده،محدودیت‌هایبسیاریازپیشرویکاربرانبرداشتهخواهدشدکهدرحالتعادیتنهاباخریداشتراکپولیحاصلمی‌شوند.مواردینظیر:-پخشموزیکبدونهیچ‌گونهتبلیغات-عقبوجلوبردنآزادانهآهنگ‌ها-پخشمستقیمهرآهنگدلخواه(بدوننیازبهپخششافل)-اسکیپنامحدود-پخشبابالاترینکیفیتاستریم
  اطلاعات
  فروشنده
  Spotify
  سایز
  ۵۴.۵ مگابایت
  دسته‌بندی
  موسیقی
  سازگاری
  iPhone
  محدوده سنی
  4+
  نسخه
  8.7.22
  قیمت
  رایگان